Thánh Chiến

 

"Con Người tạo ra Chúa theo h́nh ảnh của ḿnh,

theo h́nh ảnh con người mà Chúa được tạo ra"

 

 

 

 

  Kinh Xuất Hành, Lê-vi Kư, Dân Số Kư là Kinh thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong Cựu Ước
  Rất tiêu biểu và rất ấn tượng.

Chúa Trời (tức Chúa Cha của Công Giáo Vatican) ra lịnh cho dân Do Thái cúng kiến theo qui luật do Ngài định ra: bao nhiêu cừu, bao nhiêu ḅ tơ, bao nhiêu bột, dầu ô-liu và rượu đều minh thị rơ ràng, không được thiếu sót.

Ngoài ra v́ do công đức của Ngài giúp dân Do Thái thắng giặc cho nên cần ấn định rơ sự phân chia chiến lợi phẩm (chiến lợi phẩm là của cải cướp được của đối phương bị thua trận).

Lời Kinh thật rơ ràng tỉ dụ như: Chương 31 của Kinh Dân Số Kư

 

Phân chia chiến lợi phẩm

25 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 26 "Cùng với tư tế E-la-da và các gia trưởng trong cộng đồng, ngươi hăy làm sổ kê khai những ǵ đă lấy được, đă bắt được, người cũng như súc vật. 27 Rồi ngươi hăy chia những ǵ đă lấy được: một nửa cho các chiến sĩ đă ra trận và một nửa cho toàn thể cộng đồng. 28 Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đă ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần năm trăm số người, ḅ bê, lừa và chiên cừu, để làm thuế nộp cho Đức Chúa.

 

Số phận của các dân tộc bị Do Thái đánh bại th́ sẽ như sau:

 

Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm

13 Ông Mô-sê, tư tế E-la-da và mọi thủ lănh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. 14 Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lănh, với các vị chỉ huy một ngàn quân (Trung đ̣an trưởng) và các vị chỉ huy một trăm quân (Đại đội trưởng) đi trận trở về. 15 Ông Mô-sê nói với họ: "Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? 16 Chính bọn chúng đă nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với Đức Chúa trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đă giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa. 17 Vậy bây giờ, hăy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đă biết đến việc vợ chồng, đă ăn ở với đàn ông. 18 C̣n mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông, th́ hăy để cho chúng sống và thuộc về anh em."

 

Như vậy là "thánh thiện" quá chừng chừng rồi, ai không tin th́ Chúa phạt cho mà coi.

V́ Chúa giúp dân Do Thái thoát khỏi nô lệ ở Ai Cập cho nên dân Do Thái phải cúng kiến thật nhiều vào đền thờ Chúa.

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2010

buinhuhung@hotmail.com

  

Chúng ta chỉ có một phương châm: Nhân đạo trong t́nh thương bác ái

 

 

 

 

 

Kinh Thánh   DÂN SỐ KƯ

  Dân Số Kư  

 

Các lễ vật cống hiến cho Chúa Trời

Phân chia các chiến lợi phẩm và đất đai

 

 

 

 

 

Kinh Dân Số Kư

 

 

- Chương 28 -

 

Xác định về các hy lễ

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hăy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en, và nói với chúng lời của Ta:

Vào đúng thời đúng buổi, các ngươi sẽ chăm lo dâng lên Ta lễ vật, lương thực, dưới h́nh thức hoả tế nghi ngút hương thơm, làm thoả ḷng Ta.

3 Ngươi sẽ nói với chúng: Đây là lễ hoả tế anh em sẽ dâng Đức Chúa.

 

A. Hy lễ thường nhật (Xh 29 :38-46)

Mỗi ngày phải dâng làm lễ vật toàn thiêu thường tiến hai con chiên một tuổi, toàn vẹn, 4 một con vào lúc sáng, một con vào lúc chập tối. 5 Ngoài ra ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ô-liu giă trong cối. 6 Đó là lễ toàn thiêu thường tiến dâng trên núi Xi-nai, lễ vật nghi ngút hương thơm làm thoả ḷng Đức Chúa; đó là lễ hoả tế dâng Người. 7 Số lượng rượu tế dâng cùng với con chiên thứ nhất là hai lít; người ta sẽ đổ rượu nồng dâng Đức Chúa, trong nơi thánh. 8 C̣n con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, cùng với lễ phẩm và rượu tế như ban sáng: đó là lễ hoả tế, hương thơm dâng Đức Chúa, làm thoả ḷng Người.

 

B. Ngày sa-bát

9 Ngày sa-bát, các ngươi sẽ dâng hai con chiên một tuổi, toàn vẹn, cùng với chín lít tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm, kèm theo rượu tế. 10 Đó là lễ toàn thiêu của ngày sa-bát, riêng cho mỗi ngày sa-bát, không kể lễ toàn thiêu thường xuyên và lễ tưới rượu.

 

C. Ngày sóc

11 Hàng tháng, vào ngày sóc, các ngươi sẽ dâng lên Đức Chúa làm lễ toàn thiêu: hai con ḅ tơ, một con cừu đực, bảy chiên một tuổi, toàn vẹn. 12 Khi dâng mỗi con ḅ, th́ phải dâng mười ba lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm; khi dâng con cừu đực độc nhất, th́ phải dâng chín lít tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm. 13 Mỗi lần dâng một con chiên, th́ phải dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm: đó là lễ toàn thiêu, là lễ vật nghi ngút hương thơm, làm thoả ḷng Đức Chúa, là lễ hoả tế dâng Người. 14 Số lượng rượu tế dâng cùng với con ḅ sẽ là bốn lít, cùng với con cừu đực là hai lít rưỡi, và cùng với con chiên là hai lít. Đó sẽ là lễ toàn thiêu phải dâng tháng này qua tháng nọ, tất cả mọi tháng trong năm. 15 Không kể lễ toàn thiêu thường tiến, c̣n phải dâng Đức Chúa một con cừu đực làm lễ tạ tội, kèm theo lễ tưới rượu.

 

D. Lễ bánh không men (Lv 23 :5-8)

16 Ngày mười bốn tháng giêng, sẽ cử hành lễ Vượt Qua kính Đức Chúa, 17 và ngày mười lăm tháng ấy sẽ là một ngày lễ. Trong bảy ngày, người ta sẽ ăn bánh không men. 18 Ngày thứ nhất sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào. 19 Anh em sẽ dâng hoả tế làm lễ toàn thiêu kính Đức Chúa: hai ḅ tơ, một cừu đực và bảy con chiên một tuổi; anh em phải chọn những con toàn vẹn. 20 Phải dâng tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm: khi dâng mỗi con ḅ th́ dâng mười ba lít rưỡi, khi dâng con cừu đực th́ dâng chín lít; 21 mỗi lần dâng một con chiên trong số bảy con, th́ dâng bốn lít rưỡi. 22 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ vật tạ tội, để cử hành nghi lễ xá tội cho anh em. 23 Anh em sẽ dâng những lễ vật đó, không kể lễ toàn thiêu ban sáng là một phần lễ toàn thiêu thường tiến. 24 Anh em sẽ dâng như thế mỗi ngày trong suốt bảy ngày: đó là lương thực, là hoả tế, là lễ vật nghi ngút hương thơm, làm thoả ḷng Đức Chúa, kèm theo lễ toàn thiêu thường tiến và lễ tưới rượu. 25 Ngày thứ bảy, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào.

 

Đ. Lễ các tuần (Lv 23 :15-22)

26 Ngày hoa trái đầu mùa, khi dâng tiến Đức Chúa lễ phẩm mới vào lễ các Tuần, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào. 27 Anh em sẽ dâng lễ vật toàn thiêu nghi ngút hương thơm, làm thoả ḷng Đức Chúa: hai con ḅ tơ, một con cừu đực, bảy con chiên một tuổi. 28 Phải dâng tinh bột lúa miến nhào dầu làm lễ phẩm: khi dâng mỗi con ḅ th́ dâng mười ba lít rưỡi, khi dâng con cừu đực độc nhất th́ dâng chín lít, 29 mỗi lần dâng một con chiên trong số bảy con, th́ dâng bốn lít rưỡi. 30 Cũng phải dâng một con dê đực để cử hành lễ xá tội cho anh em. 31 Anh em sẽ dâng những lễ vật đó, không kể lễ toàn thiêu thường tiến và lễ phẩm của lễ đó; anh em phải chọn những con vật toàn vẹn; anh em sẽ dâng các lễ vật đó kèm theo rượu tế.

 

- Chương 29 -

 

E. Ngày ḥ reo (Lv 23: 23-25)

1 Ngày mồng một tháng bảy, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa; anh em không được làm một việc nặng nhọc nào: đối với anh em, đó sẽ là ngày Ḥ reo. 2 Anh em sẽ dâng lễ toàn thiêu như hương thơm làm thoả ḷng Đức Chúa: một ḅ tơ, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi, toàn vẹn. 3 Phải dâng tinh bột lúa miến nhào dầu làm lễ phẩm: khi dâng con ḅ, th́ dâng mười ba lít rưỡi; khi dâng con cừu đực th́ dâng chín lít, 4 và khi dâng mỗi con chiên trong số bảy con, th́ dâng bốn lít rưỡi. 5 Anh em cũng phải dâng một con cừu đực làm lễ tạ tội, để cử hành lễ xá tội cho anh em. 6 Ấy là không kể lễ toàn thiêu dâng mỗi tháng với lễ phẩm, lễ toàn thiêu thường tiến với lễ phẩm, và các lễ tưới rượu như luật định. Đó là những lễ toàn thiêu như hương thơm làm thoả ḷng Đức Chúa, là lễ hoả tế kính Người.

 

G. Ngày xá tội (Lv 23 :26-32)

7 Ngày mồng mười tháng bảy đó, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa; anh em phải ăn chay hăm ḿnh và không được làm một công việc tay chân nặng nhọc nào. 8 Anh em sẽ dâng lên Đức Chúa lễ toàn thiêu như hương thơm làm thoả ḷng Người: một ḅ tơ, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi; anh em phải chọn những con toàn vẹn. 9 Phải dâng tinh bột lúa miến nhào dầu làm lễ phẩm: khi dâng con ḅ, th́ dâng mười ba lít rưỡi; khi dâng con cừu đực độc nhất, th́ dâng chín lít; 10 khi dâng mỗi con chiên trong số bảy con, th́ dâng mỗi lần bốn lít rưỡi. 11 Anh em sẽ phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ tạ tội dâng vào ngày xá tội, lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và các thứ rượu tế.

 

H. Lễ lều (Lv 23 :33-44)

12 Ngày rằm tháng bảy, anh em phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa; anh em không được làm một việc nặng nhọc nào, và phải mừng lễ kính Đức Chúa trong bảy ngày. 13 Anh em sẽ dâng lên Đức Chúa lễ toàn thiêu, lễ hoả tế, như hương thơm làm thoả ḷng Người: mười ba ḅ tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, những con toàn vẹn. 14 Phải dâng tinh bột lúa miến nhào dầu làm lễ phẩm: khi dâng mỗi con ḅ trong số mười ba con, th́ dâng mười hai lít; khi dâng mỗi con cừu đực trong số hai con th́ dâng tám lít; 15 mỗi lần dâng một con chiên trong số mười bốn con, th́ dâng bốn lít. 16 Anh em cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, lễ phẩm và rượu tế.

17 Ngày thứ hai th́ dâng mười hai con ḅ tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 18 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ tơ, cừu đực và chiên, như luật định. 19 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và các thứ rượu tế.

20 Ngày thứ ba th́ dâng mười một ḅ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 21 cùng với các lễ phẩm và rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 22 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến cũng như lễ phẩm và rượu tế.

23 Ngày thứ tư th́ dâng mười ḅ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 24 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 25 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và rượu tế.

26 Ngày thứ năm th́ dâng chín ḅ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 27 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 28 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và rượu tế.

29 Ngày thứ sáu th́ dâng tám ḅ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 30 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 31 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và rượu tế.

32 Ngày thứ bảy th́ dâng bảy ḅ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn, 33 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 34 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và rượu tế.

35 Ngày thứ tám, anh em sẽ có một cuộc họp long trọng, và không được làm một việc nặng nhọc nào. 36 Anh em phải dâng lễ toàn thiêu, lễ hoả tế, như hương thơm làm thoả ḷng Đức Chúa: một ḅ, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi, toàn vẹn, 37 cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số ḅ, cừu đực và chiên, như luật định. 38 Cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể lễ toàn thiêu thường tiến, cũng như lễ phẩm và rượu tế.

39 Đó là những ǵ anh em phải làm để kính Đức Chúa trong các ngày lễ của anh em: các lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tưới rượu và lễ kỳ an, không kể những lễ vật anh em đă khấn hứa và những lễ vật tự nguyện."

 

- Chương 31 -

 

IX. Phân Chia Chiến Lợi Phẩm Và Đất Đai

 

Thánh chiến chống Ma-đi-an

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hăy trả thù người Ma-đi-an cho con cái Ít-ra-en, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi."

3 Ông Mô-sê nói với dân: "Một số người trong anh em hăy chuẩn bị sẵn sàng để ra trận tiến đánh Ma-đi-an, để trả thù dân ấy cho Đức Chúa. 4 Anh em sẽ sai người ra trận; cứ mỗi chi tộc trong các chi tộc Ít-ra-en, th́ lấy một ngàn người."

5 Trong số ngàn vạn người Ít-ra-en, người ta tuyển mộ mỗi chi tộc một ngàn người, tức là mười hai ngàn người được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. 6 Ông Mô-sê sai họ ra trận, mỗi chi tộc một ngàn người; cùng ra trận với họ, có ông Pin-khát, con của tư tế E-la-da, tay cầm các đồ thánh và kèn thúc quân.

7 Họ đă ra trận, tiến đánh Ma-đi-an, như Đức Chúa đă truyền cho ông Mô-sê, và họ giết tất cả đàn ông con trai. 8 Ngoài những người đă bị sát hại đó, họ c̣n giết các vua Ma-đi-an: E-vi, Re-kem, Xua, Khua, Re-va, là năm vua Ma-đi-an; rồi họ dùng gươm giết ông Bi-lơ-am, con ông Bơ-o. 9 Con cái Ít-ra-en bắt phụ nữ Ma-đi-an và con cái chúng làm tù nhân; họ đă lấy mọi thú vật, mọi súc vật và mọi của cải chúng làm chiến lợi phẩm. 10 Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi lều trại của chúng. 11 Sau đó họ lấy mọi chiến lợi phẩm và tất cả những ǵ họ chiếm được, cả người lẫn thú vật, 12 rồi đem các tù nhân và những ǵ đă chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại, về vùng thảo nguyên Mô-áp gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô, để nộp cho ông Mô-sê, cho tư tế E-la-da và cộng đồng con cái Ít-ra-en.

 

Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm

13 Ông Mô-sê, tư tế E-la-da và mọi thủ lănh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. 14 Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lănh, với các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đi trận trở về. 15 Ông Mô-sê nói với họ: "Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? 16 Chính bọn chúng đă nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với Đức Chúa trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đă giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa. 17 Vậy bây giờ, hăy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đă biết đến việc vợ chồng, đă ăn ở với đàn ông. 18 C̣n mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông, th́ hăy để cho chúng sống và thuộc về anh em. 19 Về phần anh em, ai đă giết người, ai đă đụng tới người bị sát hại, hăy đóng quân ngoài trại trong bảy ngày. Anh em cũng như các tù nhân đều phải thanh tẩy ḿnh vào ngày thứ ba và thứ bảy. 20 Anh em phải thanh tẩy mọi quần áo, mọi đồ bằng da, mọi sản phẩm bằng lông dê và mọi đồ gỗ."

21 Tư tế E-la-da nói với các binh lính đă đi chiến đấu: "Đây là quy tắc pháp luật Đức Chúa đă truyền cho ông Mô-sê: 22 Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, ch́, 23 nghĩa là tất cả những ǵ chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch; tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Tất cả những ǵ không chịu được lửa, th́ anh em phải nhúng vào nước.

24 Anh em phải giặt quần áo ngày thứ bảy và anh em sẽ được sạch, rồi sau đó mới trở vào trại."

 

Phân chia chiến lợi phẩm

25 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 26 "Cùng với tư tế E-la-da và các gia trưởng trong cộng đồng, ngươi hăy làm sổ kê khai những ǵ đă lấy được, đă bắt được, người cũng như súc vật. 27 Rồi ngươi hăy chia những ǵ đă lấy được: một nửa cho các chiến sĩ đă ra trận và một nửa cho toàn thể cộng đồng. 28 Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đă ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần năm trăm số người, ḅ bê, lừa và chiên cừu, để làm thuế nộp cho Đức Chúa. 29 Anh em sẽ lấy phần đó trong phần dành cho các chiến sĩ mà trao cho tư tế E-la-da, làm phần trích dâng Đức Chúa. 30 C̣n trong phần dành cho con cái Ít-ra-en, ngươi sẽ chọn lấy một phần năm mươi số người, ḅ bê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của Đức Chúa."

31 Ông Mô-sê và tư tế E-la-da làm như Đức Chúa đă truyền cho ông Mô-sê. 32 Những của đoạt được, những phần c̣n lại của chiến lợi phẩm mà các người tham chiến đă chiếm lấy, là 675,000 chiên dê, 33 72,000 ḅ bê, 34 61,000 con lừa, 35 và nhân mạng, tức là những phụ nữ chưa ăn ở với đàn ông, tất cả là 32,000 người. 36 Một nửa phần chiến lợi phẩm chia cho các người đă ra trận là: 337,500 chiên dê, 37 trong số đó, thuế nộp cho Đức Chúa là 675 con; 38 36,000 ḅ bê, trong số đó, thuế nộp cho Đức Chúa là 72 con; 39 30,500 con lừa, trong số đó, thuế nộp cho Đức Chúa là 61 con; 40 16,000 nhân mạng, trong số đó, thuế nộp cho Đức Chúa là 32 mạng. 41 Ông Mô-sê đă trao cho tư tế E-la-da phần trích dâng Đức Chúa, như Người truyền cho ông Mô-sê.

42 C̣n nửa phần chiến lợi phẩm kia được chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê đă tách ra khỏi phần chia cho các người đă ra trận; 43 nửa phần đó thuộc về cộng đồng, gồm có 337,500 chiên dê, 44 36,000 ḅ bê, 45 30,500 con lừa, 46 16,000 nhân mạng. 47 Trong nửa phần đă chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê chọn lấy một phần năm mươi số người và thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của Đức Chúa, như Người truyền cho ông Mô-sê.

 

 Các lễ phẩm

48 Bấy giờ, các tướng lănh, các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đến gần ông ông Mô-sê 49 và nói: "Các tôi tớ ngài đă kiểm lại số những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi, và không thấy thiếu một người nào cả. 50 Vậy chúng tôi đem những đồ bằng vàng mà mỗi người đă t́m thấy, làm lễ tiến dâng lên Đức Chúa, để cử hành lễ xá tội cho chúng tôi trước nhan Đức Chúa. Những đồ bằng vàng đó là ṿng cổ tay, ṿng cánh tay, nhẫn, khuyên tai và kiềng." 51 Ông Mô-sê và tư tế E-la-da đă nhận vàng họ dâng và mọi đồ kim hoàn. 52 Tổng cộng số vàng họ đă trích ra để dâng Đức Chúa là một trăm bảy mươi kư, được các chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đem nộp.

53 Trước đó, ai nấy trong quân đội đều đoạt phần chiến lợi phẩm cho ḿnh. 54 Cho nên, ông Mô-sê và tư tế E-la-da đă nhận vàng của các vị chỉ huy một ngàn quân và một trăm quân, rồi mang đến Lều Hội Ngộ, làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Ít-ra-en trước nhan Đức Chúa. 

 

- Chương 35 -

 

Phần dành cho các thầy Lê-vi

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê trong vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô: 2 "Hăy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en phải nhường một số thành, lấy trong gia nghiệp thuộc quyền sở hữu của chúng, cho các người Lê-vi ở; các ngươi cũng sẽ nhường cho các người Lê-vi những đồng cỏ chung quanh các thành ấy. 3 Các thành ấy sẽ là nơi chúng ở; c̣n các đồng cỏ th́ dành cho mọi thú vật, súc vật và các vật dụng của chúng. 4 Đồng cỏ chung quanh những thành các ngươi nhường cho người Lê-vi, sẽ rộng năm trăm thước kể từ tường thành trở ra.

5 Bên ngoài thành, các ngươi sẽ đo một ngàn thước phía đông, một ngàn thước phía nam, một ngàn thước phía tây, một ngàn thước phía bắc, c̣n thành th́ ở giữa; đó sẽ là đồng cỏ thuộc các thành của chúng (Lê-vi). 6 Những thành các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là sáu thành trú ẩn: các ngươi để cho kẻ sát nhân đến đó nương náu; ngoài ra, các ngươi sẽ nhường thêm bốn mươi hai thành nữa. 7 Tổng số các thành nhường cho người Lê-vi sẽ là bốn mươi tám, cùng với đồng cỏ thuộc các thành ấy. 8 Các thành được nhường là những thành lấy trong số các thành thuộc quyền sở hữu của con cái Ít-ra-en: chi tộc nào có nhiều, các ngươi sẽ lấy nhiều; chi tộc nào có ít, các ngươi sẽ lấy ít; mỗi chi tộc sẽ nhường một số thành của ḿnh cho người Lê-vi, tuỳ theo phần gia nghiệp ḿnh đă nhận được."

 

 

 

 

 

 

Kinh Thánh     XUẤT HÀNH

  Exodus  

 

Các lễ vật cống hiến cho Chúa Trời

 

 

 

 

 

  Kinh Xuất Hành  

 

Chương 12

Lễ Vượt Qua

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: 2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hăy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đ́nh ḿnh, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, th́ chung với người hàng xóm gần nhà ḿnh nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 C̣n thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 9 Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và ḷng. 10 Không được để lại ǵ đến sáng; cái ǵ c̣n lại đến sáng, phải đốt đi. 11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vă: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu ḷng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: v́ Ta là Đức Chúa. 13 C̣n vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.

Tai ương thứ mười: các con đầu ḷng bị giết

29 Vào nửa đêm, Đức Chúa sát hại mọi con đầu ḷng trong đất Ai-cập, từ con đầu ḷng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu ḷng của người tù đang ở trong ngục và mọi con đầu ḷng của loài vật. 30 Đêm ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai-cập, và tại Ai-cập vang lên tiếng kêu la, v́ không có nhà nào mà không có người chết.
 

- Chương 13 -

 

Các con đầu ḷng

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hăy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu ḷng trong số con cái Ít-ra-en, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta."

 

Các con đầu ḷng

11 "Vậy khi Đức Chúa đă đưa ngươi vào đất Ca-na-an như Người đă thề với ngươi và cha ông của ngươi, và khi Người đă ban đất ấy cho ngươi, 12 th́ ngươi phải nhượng lại cho Đức Chúa mọi con đầu ḷng của loài người và mọi con đầu ḷng của loài vật trong đàn vật của ngươi: các con đực thuộc về Đức Chúa. 13 Mọi con đầu ḷng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại; nếu ngươi không chuộc lại, th́ đánh găy ót nó đi [giết]. C̣n mọi con đầu ḷng của loài người trong số con cái ngươi, th́ ngươi sẽ chuộc lại

 

- Chương 29 -

 

Lễ toàn thiêu thường nhật (Đn 28: 3-8)

38 "Đây là những ǵ ngươi sẽ dâng trên bàn thờ: hai con chiên một tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế măi măi. 39 Ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, c̣n con thứ hai th́ dâng vào lúc chập tối. 40 Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ô-liu giă trong cối, và lấy hai lít rượu nho làm rượu tế. 41 C̣n con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, và dâng cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu như ban sáng. Đó là hương thơm làm đẹp ḷng Đức Chúa, là lễ hoả tế dâng Đức Chúa. 42 Đó là lễ toàn thiêu phải dâng luôn măi qua mọi thế hệ, ở cửa Lều Hội Ngộ, trước nhan Đức Chúa, nơi Ta sẽ gặp gỡ các ngươi, để nói chuyện với ngươi.

`````````

 

 

- Chương 30 -

Thuế thân

11 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 12 "Khi nào ngươi kiểm tra dân số để biết số con cái Ít-ra-en, th́ mỗi người dân phải dâng lên Đức Chúa tiền chuộc mạng trong lúc kiểm tra dân số; và như thế sẽ không có tai ương nào xảy ra trong lúc kiểm tra dân số. 13 Đây là những ǵ mà bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số phải nộp: hai chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện; hai chỉ bạc đó sẽ là phần dâng cúng Đức Chúa. 14 Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ phải nộp phần dâng cúng Đức Chúa. 15 Người giàu sẽ không nộp hơn hai chỉ bạc, và người nghèo sẽ không nộp ít hơn, để dâng cúng Đức Chúa mà chuộc mạng ḿnh. 16 Ngươi sẽ lấy tiền con cái Ít-ra-en chuộc mạng mà dùng vào việc phục vụ Lều Hội Ngộ: đối với con cái Ít-ra-en, đó sẽ là kỷ vật trước nhan Đức Chúa nhắc nhở rằng các ngươi đă chuộc mạng."

 

 

 

 

 

 

Kinh Thánh     LÊ-VI KƯ

  Lê-vi Kư  

 

Các lễ vật cống hiến cho Chúa Trời

Phân chia các chiến lợi phẩm và đất đai

 

 

 

 

 

 

  Lê-vi Kư  

Gần như ṭan bộ Lê-vi Kư là những chỉ thị cũng lễ vào đền thờ Chúa, để cho bọn giáo phẩm Lê-vi hưởng thụ.

Công Giáo Vatican in ấn ra cái loại kinh gian ác nầy
là chứng tích của một tỉ đầu ḅ:

                  đầu ḅ là Công Giáo và Tin Lành.

 

 

 

 

 

Chưa thấy có cái đạo nào

dơ bẩn như đạo Thiên Chúa giáo

Chó má hết chỗ nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
   
 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage