KHÁM PHÁ  VĨ ĐẠI  NHẤT   

   về tâm linh trong lịch sử nhân loại:

 

Thể theo những áng văn bí hiểm trong Thánh Kinh

 

 

Đức Giê-su Jesus  không phải là Chúa Con

Ngài là đấng Cứu Thế của Nhân Loại chứ không phải Cứu Tinh của dân Do Thái, cho nên Do Thái Giáo và dân Do Thái mới tìm cách giết Ngài.

 

 

Bùi Như Hùng

1999

Truyện huyền diệu: Con Vện

 

 

 

  

 

 

 

  PHẦN   2 

                

        

  Giê-su JESUS   

 

Bài nghiên cứu của  Bùi Như Hùng

1999

 

 

Đức tin nơi Chúa Giê-su là bác ái minh mẫn luận lý, tại sao Thánh Kinh Công giáo lại gọi Ngài là Chúa Con; còn "Chúa Trời" Giê-hô-va là sát thủ, áp đảo, lươn lẹo, du côn và bạo lực đẫm máu vô luân thì gọi là "Chúa Cha" ?

Theo tôi, Chúa Giê-su không thể là Chúa Con, vì 2 nhân vật được gọi là "Cha" và "Con" khác nhau như nước với lửa, "Con" phản lại những điều luật của "Cha", rồi bị giết cũng bởi các điều luật nầy của "Cha".  

Chúa Trời là dâm ô, có nhiều con trai (xin đọc kinh Job trong Cựu Ước), tôi không thấy nói đến con gái.

Bọn ngu dốt phịa ra, bịa đặt tầm phào nói Chúa Giê-sucon độc nhất của Giê-hô-va. Họ viện dẫn huyền thoại Chúa Giê-su là Chúa Con để cầu chứng cho nhân vật Giê-su, việc làm nầy vô cùng vô ý thức (vì bọn ngu dốt đã hạ phẩm giá của Đức Giê-su thánh thiện). 

Chúa Giê-su bị giết vì Ngài chống lại việc ném đá và những sự gian ác sắt máu của kinh Cựu Ước, tức Ngài không thể là con của con quỉ du côn Giê-hô-va.  

Chúa Giê-su không bắt chúng ta phải tin tưởng mù quáng, mà Ngài dạy cách xử thế một cách luận lý để chúng ta có thể thấu triệt triết lý nhân sinh bác ái thâm sâu.  

Trong một xã hội Do Thái gian ác lừa đảo, Ngài đã anh dũng đứng lên chống lại toàn bộ những âm mưu gian trá của bọn giáo phẩm Do Thái giáo trục lợi khai thác dân đen một cách man rợ nhờ dựa vào những lời bịa đặt của Đức Chúa Trời ghi trong kinh Cựu Ước.

Cho nên Do Thái giáo du côn dã man không thể nào không giết Ngài, mà muốn giết người lương thiện thì phải thi hành độc kế: chúng vu cáo Ngài làm loạn, xưng danh là vua nầy nọ để chúng có lý do để bắt giết, mà chính quyền La Mã đang trị vì cũng không cứu Ngài được. 

Sau khi Ngài bị đóng đinh, các tông đồ sợ bị giết lây đã phải hạ mình xưng tụng Ngài như là một người thừa hành của Giê-hô-va, Giê-hô-va bây giờ được các Tông đồ đưa lên hàng Chúa Cha vô cùng kính cẩn là vì vậy. 

 

Bây giờ tôi chứng minh:  

 

 

Jesus là một nghi án hết sức quan trọng và tế nhị: mà tôi xin giải mật như sau

 

CHỨNG MINH

                                           Do chứng liệu của Thánh Kinh

 

1) Thứ Nhất: Điều Kiện Thiết Yếu: condition sine qua non

Chúa Con một người của dòng họ vua David

cho nên

đặc biệt Tông đồ Mã-Thêu (Matthieu, Matthew) trong quyển Kinh đầu tiên của Tân Ước, có nói rõ ràng:  

Mã -Thêu tuyên bố Giê-su là Chúa Con khi ông viện dẫn theo nhà tiên tri Isaiah trong Cựu Ước thì

Đấng Cứu Thế tức Chúa Con nhất định phải là một người của dòng họ vua David,

[(đây là condition sine qua non: tất nhiên một người không phải dòng họ vua David thì không thể là Đấng Cứu thế, không phải Chúa Con theo Isaiah)], rồi Mã-Thêu nêu ra [(Matthieu 1: 1-17)] 

bằng cớ là gia phả vĩ đại gồm 42 đời : là từ Abraham đến Jesus  

Abraham > Isaac > Jacob  >>>   ........  >>>  đến Jesse >  David   >>> ......... >>>..... >>>  đến Giu-Se > Giê-su. 

      Khi nói đến dòng họ thì phải nói đến gia phả, cho nên Mã Thêu nêu ra yếu tố pháp lý, chứng cớ từ thời Abraham tổ tiên của vua David tức từ cội nguồn đầy đủ vô cùng.

Trước tòa án, gia phả là văn bản pháp lý chứng minh sự trực thuộc dòng họ. 

Kết luận phải có dựa trên gia phả nầy thì Giê-su Chúa Con.

 

2) Thứ Hai: Phản Luận 

     Nhưng Mã-Thêu lại nói thêm từ Abraham đến Giu-se là 41 đời đúng là cha sinh ra con trai theo phụ hệ huyết thống hẳn hoi, chỉ khi nói về Giu-se Giê-su thì Mã-Thêu nói mẹ của Giê-su là bà Maria có bầu không phải với ông Giu-se (Joseph) cho nên ông nầy muốn từ hôn, Mã Thêu cũng nói rõ ông Giu-se không có "ngủ" với bà Maria, [(Matthieu 1: 18-19)]

Kinh Thanh Tan Uoc - Mattheu

như vậy  

sự kiện nầy xác quyết: dù bà Maria có bầu bằng cách nầy hay cách khác (hay với ai khác), nhưng nhất định 

      không có liên hệ huyết thống giữa Giu-se Giê-su, nghĩa là Mã-thêu muốn chúng ta hiểu rộng ra là Giê-su không phải là dòng họ vua David, nghĩa là Giê-su không phải là CHÚA CON, không phải là đấng Cứu Thế (le Messie, the Messiah) của Do Thái, như đã ghi trong kinh Isaiah.  

      Nói trắng ra Mã-thêu khẳng định:  

                           Giê-su không liên quan gì đến Giê-hô-va:  

Đây là bí mật tuyệt vời của kinh Tân Ước mà tôi đã khám phá ra.

 

 

  Đây chính là KHÁM PHÁ VĨ ĐẠI NHẤT

về tâm linh của lịch sử nhân loại:

 Giê-su không phải là CHÚA CON

 

 

[Giáo hội Công giáo Vatican chỉ biết nói Đức Mẹ Đồng Trinh (Vierge Marie) là vì vậy] 

Chúng ta phải hiểu rõ là Giê-su không phải là cứu tinh của dân Do Thái, vì Ngài không phải dòng họ vua David tức không liên quan gì đến con quỉ khát máu Giê-hô-va, đây là mấu chốt của kinh Mã-thêu.

 

Hơn nữa 

chứng tích ứng xử đạo giáo: 

Rõ ràng từ 2 ngàn năm qua, Do Thái Giáo không bao giờ chấp nhận Đức Giê-su là Chúa Con hay là vị Cứu Tinh của dân Do Thái. Do Thái Giáo xem Chúa Giê-su là kẻ mạo nhận,kẻ thùhọ đã tìm cách quyết giết Đức Giê-su giết được. 

Rồi sự giết hại lẫn nhau giữa Do Thái giáo và Công giáo Vatican cũng vô cùng kinh khiếp. Đây là hành động thật sự ngu dốt khật khùng của 2 thằng đần ác ôn vô cùng dã man từ hai ngàn năm nay do quan niệm sai lầm và ngu dốt về Giê-su. 

Hơn nữa 

Khám phá vĩ đại nầy sẽ đem HÒA BÌNH đến cho Nhân Loại 

Vì triệt tiêu được sự thờ phượng phi lý con Quỉ Jehovah

Những mệnh lệnh sắt máu của con Quỉ Jehovah sẽ không còn ai nghe theo 

Sự từ bi bác ái của Đức Jesus sẽ ngự trị trên các tôn giáo thuộc về Nhân Bản.

 

 

   

  

 Từ trước đến nay không ai thấy rõ  

 Mã-thêu cố tình mâu thuẫn với chính Mã-thêu .

Mã-Thêu đã viết ra thật tài tình: một mặt để mà mắt bọn Do Thái giáo, ông nói theo gia phả thì Giê-su thuộc đời thứ 42 kể từ Abraham của dòng họ vua David, rồi một mặt ông nói bà Maria có bầu là do Đức Thánh Thần! chứ không do ông Giu-se (Joseph), Ðức Mẹ Ðồng Trinh là do sự kiện nầy mà ra, ngụ ý đương nhiên là Giê-su không phải dòng họ vua David. Mà đã là không phải dòng họ vua David thì có dính líu gì đến lời kinh Isaiah đâu, tất nhiên

Giê-su không phải là Chúa con    

Cho nên bây giờ tôi chỉ rõ sự thật nầy sáng tỏ như ban ngày.

   

             

Hơn nữa Mã-Thêu lại chỉ nêu ra Isaiah mà không nêu các nhà tiên tri khác, xin thưa đó là vì Isaiah nói lảm nhảm đủ thứ [(Extraits Isaiah)], rồi ở gần cuối sách, Isaiah lại ghi lời tuyên bố dứt khoát của Chúa Trời Giê-hô-va (chương 43 đọan 10 và 11): 

10" . . . Chỉ có Ta Chúa duy nhất,

trước Ta và sau Ta không có một đấng thần linh nào nữa cả,

11 Chính ta là vĩnh cửu, ngoài ta ra không còn ai là cứu tinh".

Cho nên làm gì có Chúa Cha, Chúa Con, làm gì có Đấng Cứu Tinh: Khi dẫn chứng Isaiah, Mã-Thêu đã có chủ ý rõ ràng. Isaiah phủ định luôn bất cứ ai, ngoài Giê-hô-va, tự xưng là đấng Cứu Thế là Chúa Hằng Sống. Vậy chúng ta thấy rõ Giê-su không phải là Chúa Con, cũng không phải cứu tinh của Do Thái.

Cho nên Giáo hội Công giáo Vatican còn (và bắt buộc) phải phao ngôn bậy bạ rằng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là ba ngôi. Rồi họ còn nói 3 ngôi là 1. Cái gì kỳ lạ vậy? Vì khi lính của Cesar đóng đinh Chúa Giê-su thì họ cũng đóng đinh luôn Đức Chúa Trời ?, đóng đinh luôn Đức Chúa Cha?, đóng đinh luôn Đấng Tạo Hóa hay sao ?

Ngu vừa thôi chứ!  Không phải có cái miệng là muốn nói gì thì nói.  

Chúa Giê-su là người thật, còn con quỉ du côn Giê-hô-va là bịa đặt. Thế thôi.  

Rõ ràng  thân thế  của Chúa Giêu-su chứng minh ông không phải

là dòng họ vua David, tức là nhất định ông không phải là Chúa Con. 

 

TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ của DO THÁI GIÁO về PHỤ HỆ: 

Chúng ta phải hiểu rằng nói đến dòng họ, nói đến gia phả ở Do Thái giáo rất quan trọng. Đây là hai trường hợp điển hình của sự gắt gao về phụ hệ:  

1) Chúa Trời Giê-hô-va giết Onan, vì nó để tinh trùng xịt xuống đất khi "ngủ" với Tamar [(Kinh Sáng Thế Ký, chương 38, đoạn 6 đến đoạn 10 )]. Như vậy Chúa Trời giám sát rất kỹ việc xịt tinh trùng vào cửa mình người đàn bà (!). Thế mà Mã-thêu lại nói ông Giu-se không "ngủ" với bà Maria, thì làm sao chấp nhận được Giê-su là dòng họ của Giu-se, tức của vua David ?  

2) Betshabée "ngủ" với vua David, sau đó bà ta có bầu mà bà ta lại đang có chồng là Uri le Hittite. Để chứng minh cái bầu nầy nhất định là của vua David, tác giả Kinh Thánh nêu ra 2 yếu tố: Vua David "ngủ" với bà ta khi

a) - bà ta vừa mới hết kinh nguyệt hàng tháng và vừa mới được trong sạch hóa, bà để thân thể lõa lồ ra tắm (vua David đứng trên bờ thành nhìn thấy được, vì vây mới cho người triệu bà ta đến hầu).

b) - chồng bà ta là Uri, một người thuận thành đạo giáo và đang trong thời kỳ trai-giới kiêng cử không được gần đàn bà, chỉ nằm ngủ ở ngoài hiên cung điện vua David [việc Uri nằm ngủ trước điện là trước mắt mọi người] và Uri cương quyết không về nhà với vợ mình.

 Như vậy mới chắt chắn đứa con trong bụng bà Betshabée là đích thực của vua David.   

Rõ Chưa? Không có xuất xứ cội nguồn rõ ràng của tinh trùng thì không có nhận họ hàng gì được đối với Do Thái Giáo.  

Sau nầy vua David chơi xấu, mưu giết chồng để đọat vợ, mới sai Uri đi đánh giặc rồi lập kế ra lệnh cho tướng Joab lén rút lui, bỏ Uri lại để cho giặc giết. Dân tộc Do Thái chó má đến nỗi xưng tụng cái thằng vua du côn David là vị vua vĩ đại của họ.  

Dân Do Thái dưới sự kèm kẹp sắt máu của bọn giáo phẩm Lê-vi đã trở thành ngu dốt gian tà đê tiện luôn luôn tung hô ca tụng cái tên vua đê tiện gian tà nầy vì nó là thằng côn đồ sát nhân, vừa là biểu tượng, vừa là thần tượng đích thực của họ. Sau nầy cái dống dân đó lại đòi tha tướng cướp sát nhân Barabbas và đòi giết Giê-su thánh thiện, gần đây họ đã chủ mưu giết Thủ tướng Y. Rabin ngày 5 tháng11 năm 1995 khi ông Rabin chủ trương sống hòa bình với dân Palestin [(Y. Rabin)]. Đó là những chứng tích lịch sử không thể chối cãi.

     Hơn nữa khi vua David xây đền thờ cho ChúaTrời, thì Chúa hoan hỉ tuyên bố hứa cho con cháu vua David được làm vua đời đời kiếp kiếp!!!

     Ai nói chỉ có Việt cộng mới ăn hố lộ là dại, Chúa phạt cho mà coi.  

Xã Hội Do Thái của Tội Ác 

           Khi tiếp tục tôn thờ Giê-hô-va làm Chúa Cha.

                    Thì chính Giáo hội Vatican đã nhận giặc làm cha một cách ngu ngốc.  

     Cho nên tội ác tầy trời do kinh Cựu Ước, được Giáo Hội Vatican phổ biến và áp dụng, gây ra là núi xương sông máu.

  Do Đâu Mà Nhật Bản Phú Cường

Lời thề của các tu sĩ Dòng Tên trước Giáo Hoàng

Jim Jones and Jonestown 

Nói một cách khác chắt chắn rằng nếu  

 

 

Nếu Chúa Giê-su sinh ở Á châu thì sẽ được tôn vinh và không bị giết, Đức Phật Thích Ca mà sinh ở Do Thái cùng thời kỳ đó, hay ngay cả bây giờ, thì cũng chết thảm như Chúa Giê-su (Y. Rabin):

 đây chính là chân lý.

 

 

      12 tông đồ bịa đặt Chúa Giê-su làm phép mầu, chữa bịnh, biến hóa ra bánh mì, đi trên nước; rồi khi Ngài bị giết, vì Ngài chẳng có phép mầu gì cả, thì họ lại bịa ra Ngài tự ý hy sinh để cứu vớt chúng sinh, cũng như bọn giáo phẩm Lê-vi nói quyền năng Chúa Trời vô biên, rồi khi đền thờ bị giặc phá nát thì bọn nầy ré lên là tại vì  Chúa Trời giận dân Do Thái nên xúi giặc đến phá đền thờ (!) Hơn thế na 18 Tiên Tri và cả trong Ngũ Kinh cũng nguyền rủa dân Do Thái chó má phải bị đọa đày vì phản Chúa Trời [(hơn 2/3 Cựu Ước là những lời hăm dọa và chửi bới tục tiểu, Dân Do Thái và Công Giáo Vatican đem Cựu Ước đặt lên bàn thờ ở giáo đường thì có khác chi tự bôi vôi trét cứt vào mặt)].  

Chúa Giê-su bị Do Thái giáo giết mà Giáo hội Vatican còn gắng gượng phao ngôn Ngài chịu hy sinh, tự nguyện chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại.

[ngu hết chỗ nói: kẻ nào mà chấp nhận cho người khác chết để chuộc tội cho mình thì kẻ đó rất đáng ghê tởm, chỉ có lũ con chiên chó má đê tiện của Giáo hội Vatican mới hoan hỉ cầu mong Chúa chịu thảm hình để chuộc tội của chúng]

Quí vị có thấy từ 20 thế kỷ rồi Ngài đã chuộc được tội cho ai chưa ?  

Các tông đồ nói Chúa sống lại sau 3 ngày (Phục sinh).

          Như vậy sự hy sinh chết trên thập tự giá là giả tạo (chết giả)

          thì sự chuộc tội, nếu có, cho nhân loại có giá trị gì đâu ?  

Giáo hội Vatican ngụy biện bày đặt nói bậy nói bạ đủ thứ, cho nên ở đây nó lòi chành cái ngụy biện ra.   

Hơn nữa những người nào chấp nhận người khác hy sinh chết đi để cứu vớt tội lỗi của chính mình thì đó là những người hèn hạ bất xứng.

 

 

Thực ra Chúa Giê-su dạy cho chúng ta tình thương bác ái và tự giác để chúng ta tự giải thoát, 

chứ không thể nào Ngài hy sinh để chuộc tội lỗi của nhân loại, để loài người được cứu rỗi lên thiên đường

 

chúng ta phải ý thức rằng đậu tiến sĩ là do khả năng và kiến thức xứng đáng 

chớ không nên đi cầu xin điểm nơi lòng rộng lượng của giáo sư chấm bài thi.

 

 

Cho nên

Cầu nguyện, cầu xin, cúng kiến để được ân huệ là

          hình thức nô lệ, hối lộ tâm linh bất xứng...  

Sự hối lộ cúng kiến là căn bản ca Do Thái Giáo, chớ không phi li dạy của Đức Giê-su. 

Chúng ta phải thấu hiểu rằng: 

12 tông đồ của Chúa Giê-su bị chúng (bọn giáo phẩm Do Thái giáo) mưu giết (sau khi Chúa Giê-su đã bị chúng giết), chúng ta phải tìm hiểu và hiểu thấu tâm can của họ trong bối cảnh ngặt nghèo, họ phải bịa đặt ra Chúa Giê-su là con của Giê-hô-va, họ còn bịa đặt lời Chúa Giê-su chấp nhận con quỉ Giê-hô-va làm Đức Chúa Cha, như vậy các tông đồ mới mong sống sót, họ theo ông Con thì có tội gì đâu; rồi Công giáo Vatican tưởng thiệt, cứ như vậy mà tin rồi vâng lệnh con quỉ Chúa Cha Giê-hô-va đi chém giết Tin lành, chém giết các đạo giáo khác, chém giết các dân tộc khác (Thánh Kinh Cựu Ước đã ra lệnh như vậy), đó là những tội trạng đẫm máu có thật mà Đức giáo hoàng Phao-Lồ Đệ Nhị đã can đảm xin lỗi 94 lần cùng thế giới.  

Nhưng chính Giáo hoàng Phao Lồ Đệ Nhị cũng phải bó tay vì những lề luật sắt máu dưới ảnh hưởng của Do Thái giáo đã có trên 3500 năm rồi.  

Giáo hội Vatican xin lỗi thì cứ xin lỗi, nhưng nhân dân Việt Nam có tha thứ cho họ hay không lại là vấn đề khác. Cả triệu người chết, cả 4 thế hệ tang tóc, vì Thực dân Pháp đánh giết trong hơn 80 năm, thì Giáo hội lấy gì trả lại cho đất nước tôi đây?

  Nghi án Nguyễn Tường Tam: Thiên Thu Trường Hận

Thẩm Định Vụ Án Phan Quang Đông  

Họ còn lưu giữ tôn sùng con quái vật Giê-hô-va là họ còn cổ võ cho bọn Jim Jonses, David Koresh, Temple Solaire OTS... cho đến những vụ cuồng sát ở Rwanda, Irlande du Nord... Nói tóm lại Giáo hội Vatican là tội đồ của nhân loại khi tôn sùng con quỉ Giê-hô-va lên hàng Chúa Cha.

Giáo hội Vatican gian trá buôn thần bán thánh cấp hai! mà bọn Lê-vi là cấp một.

  Giê-hô-va 

Ngay tại Paris ngày 24 tháng 8 năm 1572, là ngày thánh St Barthelemy, Giáo hội Công giáo Vatican ra lịnh cho tất cả những nhà thuộc Công giáo phải sơn chữ thập trắng trước cửa nhà, rồi tối đó vua Charles IX của Giáo hội Vatican hạ lịnh giết sạch hết tất cả người lớn già trẻ bé trong tất cả những nhà không có ghi chữ thập trắng trước nhà, tức là những nhà của dân theo đạo Tin lành. Tối đó có hơn 3000 người bị giết, và sự tàn sát nầy tiếp diễn nhiều tháng sau đó tại các tỉnh lỵ.  Đó là sự thực hiện của Lời Thề Rùng Rợn [(Lời thề của các tu sĩ Dòng Tên trước Giáo Hoàng)].

Quí vị có thấy cái dã man của Giáo hội Công giáo chưa. Giáo hội Công giáo Vatican  là bọn phản đồ vô liêm sỉ của Chúa Giê-su. Không nên cho cái bọn Vatican phản đồ nầy tôn thờ Chúa Giê-su. Đạo của Đức Giê-su phải khai trừ lũ sát nhân đê tiện nầy

  Tấm gương thịnh vượng của Nhật 

Trong Tân Ước, chúng ta đọc Kinh Lu-ca, chương 19, đoạn 27 và 28: Thánh Tông đồ Lu-ca, học đòi theo kinh Cựu Ước, ghi chép rằng:  

19    27 "Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy bắt dẫn họ đến đây, và cắt họng họ trước mặt ta" 28Sau khi Đức Chúa Giê-su phán điều đó, thì Ngài đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem."  

     Sao ghê tởm quá vậy mà Kinh cái quái gì, đâu có phải Chúa Giê-su nói. Tôi cho rằng Lu-ca bịa đặt ra câu nầy để làm cho Chúa Giê-su cũng ra vẽ gian ác như "Chúa Cha" nhằm qua mặt bọn Do Thái giáo. Thế mà giáo hội Vatican cuồng tín đã tin theo, rồi chủ trương bách hại dân lành không theo đạo.

 

     Thánh Tông đồ Gio-an (Giăng, John, Jean) nói ông thấy một con khủng long vẫy đuôi, "quét một phần ba số sao trên trời rơi xuống đất" (Kinh Gio-an, chương 12, đoạn 4). Hình như lương tri, liêm sỉ không còn nữa nơi các tông đồ, họ phải học đòi nói láo theo những chuyện bịa đặt trong Cựu Ước, phải học theo 18 nhà tiên tri Lê-vi chuyên nói phét, không biết ngượng.

 

     Thánh Gio-an còn tỏ ra là nhà nói xạo siêu đẳng:

 

Kinh Tân Ước có sách then chốt là Khải Huyền nói về Tận thế do “thánh” Gio-an (John, Jean) tông đồ thân cận nhất của Chúa Giê-su viết ra trong sách Apocalypse.

Kinh Thánh bắt đầu bằng Sáng Thế Ký và chấm dứt bằng Tận Thế Ký là hợp lý quá rồi. Trong kinh Khải-Huyền (Tận-Thế- Ký, kinh cuối cùng), chương 7, từ đoạn 1 đến đoạn 8, có ghi rõ-ràng:

Đây là lời của "Thánh" Gio-an:

 

      Các con cái Chúa được cứu thoát":

 

  7   " 1Đoạn tôi xem thấy 4 Thiên-thần ở bốn góc của mặt đất, cầm giữ lại 4 thứ gió ở trần-thế, không cho gió thổi trên đất, trên biển và trên bất cứ một cây cối nào.

2Tôi lại xem thấy một Thiên thần khác từ phương đông hiện lên, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống. Thiên thần ấy kêu lớn tiếng gọi 4 Thiên thần kia, là những Thiên thần được lệnh phá hủy đất liền và biển cả, và bảo họ rằng:    3"- Đừng phá hủy đất, biển và cây cối, trước khi chúng tôi đóng dấu ấn của Chúa chúng ta trên trán các tôi tớ Chúa.”  

4 Rồi tôi nghe thấy số những người được đóng ấn: tất cả là 144.000 thuộc mọi chi họ Do Thái Y-sơ-ra-en.

 

5 bộ lạc Juda     12.000  
  bộ lạc Ruben 12.000  
  bộ lạc Gad   12.000  
6 bộ lạc Aser 12.000  
  bộ lạc Nephtali 12.000  
7 bộ lạc Manasse  12.000  
  bộ lạc Simeon 12.000  
  bộ lạc Levi 12.000  
8 bộ lạc Issachar 12.000  
  bộ lạc Zabulon 12.000  
  bộ lạc Joseph    12.000  
  bộ lạc Benjamin 12.000  
                được đóng dấu ấn."  

 

          Như vậy chính mắt, chính tai của Gio-an nghe thấy chỉ có 144.000 dân Do Thái chính cống, tên họ rõ ràng được đóng mộc nơi trán để phân biệt mới được cứu rỗi và không còn một ai khác sống sót vào ngày Tận thế, ngày muôn loài bị hủy diệt

 

        Cho nên

 

sách Khải Huyền vô cùng quan trọng vì nói đến Tận thế và Phán xét cuối cùng; tất nhiên người Công giáo có quyền biết số phận mà Thiên Chúa dành cho mình, dành cho con chiên.

 

 

 

 Sách Khải huyền của Công giáo khẳng định

Vào ngày Tận Thế chỉ có 144 ngàn người của Do Thái giáo được tuyển chọn mà thôi; có ai là Công giáo đâu? có người nào là họ Trần, họ hay họ Nguyễn, họ Kennedy, họ Gorbachev, họ de Gaule, được đóng dấu ấn đâu? 

        Người Việt nam, Tàu, Phi châu, Mỹ châu, Âu châu v.v... quì gối cầu nguyện suốt đời làm gì? hưởng được cái quái gì?      

Giáo hội Vatican ấu trùng in ra giảng dạy đoạn nầy để vinh thăng ai đây?

 

 

       Tôi cho rằng có thể đoạn văn trên đây do chính bọn Do Thái thêm vào sau khi Gio-an bị chúng âm mưu giết chết, vì chỉ có Do Thái mới nói là Do Thái độc quyền được Chúa tuyển lựa, độc quyền chiếm hữu Địa đàng.

Cũng có thể "Thánh" Gio-an đã viết ra đoạn nầy để nịnh bợ lũ Do Thái giáo sắt máu.

 

        Như vậy rõ ràng người Công giáo bị gạt bỏ ra ngoài [vào ngày Tận Thế], đó là lời mà bọn sát nhân ám hại Chúa Giê-su rất muốn nghe từ miệng các tông đồ.  Cho nên

Mù quáng tin theo "lời Kinh" là cuồng tín.

 

        "Thánh" Gio-an đã nói ông nghe thấy ..., tức những chuyện ông kể phải được xảy ra trong lúc ông còn sống. Thế mà ông ta đã chết lâu rồi, hơn 19 thế kỷ, mà có tận thế gì đâu?

 

        Vậy chúng ta phải tìm hiểu đâu là sự thật. 

        Nếu không làm sáng tỏ vấn đề thì người Công giáo sẽ bị xã hội cười chê là đồ ngu.

 

Tôi mong người Công giáo nghiên cứu tường tận Thánh Kinh, cái gì xấu, cái gì nhân danh Chúa để mưu cầu trục lợi thô bỉ, cái gì sai bỏ đi; cái gì tốt, cái gì đúng thì giữ lại. Đó là hành động sáng suốt để vinh danh Thiên Chúa:

 

Tôi khám phá ra:

 

 

Chúa Giê-su là nhà đại cách mạng tư tưởng, đại hùng, đại lực, đại từ bi.

      Ngài là kho tàng trân quí của nhân loại, nhưng vì bọn tông đồ hèn nhát bịt tai che mặt khi Ngài lâm nạn, họ sợ bị giết mới bịa đặt ra những lời Ngài tự xưng là Chúa con, được Chúa Cha cho xuống trần cứu thế.

 

       

       Thực dân Pháp là một lũ điếm nhục như đạo Do Thái nguyên thủy, chuyên đi lường gạt để tạo ra một lũ cuồng tín, gây cảnh nồi da xáo thịt ở Việt nam, bắn giết cả triệu người máu chảy, đầu rơi, ruột lòi gần một thế kỷ.

 

 

Từ 4 thế kỷ qua, Công giáo Vatican áp bức giáo dân Việt nam bỏ việc thờ phượng thiêng liêng ông bà tổ tiên. 

Ngay vua Gia Long đã nhờ ông Bá Đa Lộc nói với đức giáo Hoàng Benoit VI rằng xin cho con chiên sau khi rửa tội được thờ cúng ông bà vì thờ cúng tổ tiên là tỏ niềm hiếu thảo chứ không phải theo đạo gì cả. Nhưng giáo hoàng Benoit VI cuồng tín, không chấp nhận lời khẩn cầu của vua Gia Long, vẫn chủ trương bắt tín đồ tàn sát tất cả những người không theo đạo! Cho nên mới có cảnh xung đột đẫm máu ở Việt nam và khiến cho quân đội Pháp đánh chiếm nước ta. (Mãi đến năm 1960 mới biết cải hối, mới dám thắp nhang, mới dám ăn đồ cúng (Nghi án Nguyễn Tường Tam: Thiên Thu Trường Hận). Các Thánh Tử đạo ở Việt nam bị giết chết vì Giáo hội Vatican ấu trùng gian trá, sắt máu, triệt để vâng theo "Chúa Cha".

 

Tôi vì Quốc gia, Dân tộc làm sáng tỏ công lý, chống lại dã thú Vatican, để những nạn nhân người Việt ngậm cười nơi chín suối. Nếu chúng ta tiếp tục dung túng kinh Cựu Ước sắt máu là chúng ta gian dối với Quốc dân đồng bào.

 

 

     Sau nhiều lần bị chúng mưu sát, tôi danh dự xin kính trình cùng Quí vị là tôi không hề có hận thù gì với Do Thái hay với cộng sản, nếu có con chó dại cắn tôi, thì tôi phải đập đầu nó mà tôi không hận thù gì nó. Thời còn nhỏ tôi bị bệnh sốt rét, mà tôi có hận thù gì bệnh sốt rét đâu.

     Lịch sử đã ghi rõ: 

Toàn thể Giáo hội Vatican gian trá phản Thiên Chúa, các linh mục đồng lõa giết người khi họ rao giảng cuồng tín theo chỉ thị của con Quỉ du côn Giê-hô-va sát nhân, đầu độc tín đồ bằng ma túy thần quyền hắc ám, bằng cái mồi câu lợi nhuận đi xâm chiếm đất đai, cổ võ chém giết và thụ đắc bất nhân.

 Tất cả những tử thi nạn nhân của Giáo hội Vatican chất đầy xứ Vatican cao lên lút nóc điện St Pierre.

     Lịch sử chứng minh Giáo hội Vatican đã tìm cách bành trướng giáo quyền khi chủ trương hiếu sát không phải để tự vệ mà dùng bạo lực của quân xâm lăng Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Phú Lăng Sa để sát hại các sắc dân bản xứ thuộc địa, tức Giáo hội là vô liêm sỉ đã dứt khoát phản lại đức tin trong sáng nơi Chúa Giê-su bác ái vô biên. (Lời thề của các tu sĩ Dòng Tên trước Giáo Hoàng)

Giáo hội Vatican là tội đồ của Nhân loại,

Giáo hội Vatican  là tội đồ của Đức Giê-su.  

         Giáo hội Vatican chủ trương tam vô: Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tín ngưỡng,

         vì không chấp nhận linh hồn của tổ tiên.  

     Bọn phản quốc thường tuyên bố rằng: "trước khi là người Việt nam, tôi là người của Giáo hội", (một số người Công giáo biết rõ ĐẠI CÁO TRẠNG nầy đúng nhưng vì ĐẠI CÁO TRẠNG với chủ trương Nhân đạo tuyệt đối mà phải đánh Giáo hội Công giáo Vatican, cho nên họ vì thiên vị Giáo hội mà tìm cách quay lưng lại văn bản nầy).  

Giáo hội bắt giáo dân phải phản cha hại mẹ, chủ mưu giết bà con anh em nếu không cùng đạo với mình, không thắp nhang, không ăn đồ cúng, không lạy bàn thờ, không thờ tổ tiên. Chúng tin ở cái hình nộm Giê-hô-va chủ mưu ăn cướp, giết người, chuyên uống máu tươi và ăn thịt nướng, thì những người tin theo nó không phải là hữu thần.

Cho đến thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, thì thể theo lời yêu cầu của ông Ngô Đình Nhu mà giáo dân Công Giáo mới dược ăn đồ cúng

Thiên Thu Trường Hận Ngút Trời Mây 

Đâu phải chỉ có cộng sản mới tam vô. Cho nên hai tổ chức nầy đều khốn nạn như nhau.  

     Sau hai ngàn năm, bây giờ chúng đem bàn thờ vào nhà thờ nói là tưởng nhớ tổ tiên, chứ chúng nhất định không thờ cúng tổ tiên. Ngược lại dân tộc ta tin rằng trong ngày giỗ, linh hồn người quá cố đang chứng giám lòng thành của con cháu ghi tạc ơn cao đức dày của tổ tiên.  

     Công giáo chỉ biết có Quỉ Giê-hô-va, Cộng sản chỉ biết lãnh tụ Mát-Lê. Bọn chúng chỉ là lũ tay sai giúp cho ngoại bang xâm chiếm nước ta.

 

Giáo hội Công giáo Vatican đại diện cho ai,

họ có quyền hành gì ?

     Như các vua Tàu tư xưng là Thiên tử (con Trời), cai trị có quyền sinh sát bậy bạ nhân dân mà không ai được ta thán. Vua Tàu tiếm xưng Thiên tử chứ ông Trời có đẻ ra họ đâu. Làm vua là do biết tổ chức quân đội, đánh thắng được địch thủ, được nhiều người qui thuận, rồi xưng hùng xưng bá, chứ có sắc chỉ của Ngọc hoàng Thượng đế đâu.    

Ngày trước có nhiều giáo hoàng (như giáo hòang Avignon ...) cho nên   

     Giáo hoàng Vatican sau khi thắng được các giáo hoàng khác (như Giáo hoàng Avignon) rồi tiếm xưng là đại diện của Thiên Chúa, chứ thực ra không hề có văn bản, lời truyền nào để cho giáo hội Vatican hành xử quyền đại diện Thiên Chúa ở thế gian nầy:  

Giáo hoàng được các Hồng Y bầu ra, ông chỉ la đại diện của Giáo hội Vatican mà thôi.

        đó là chân lý.

                     Họ không có quyền xưng là đại diện Thiên Chúa.

                                   Tất họ không có quyền gì đuổi ai ra khỏi đạo Chúa.

 

Tài liệu: Đạo và Giáo hội 

 

     Trên thực tế Giáo hội Vatican triệt để khai thác giặc dủ bạc giả Chúa Trời do Lê-vi in ra và áp bức tín đồ oa trữ trân quí loại tiền mã nầy vì lợi nhuận trước mắt. Đây là một hành vi thảo khấu, gian tà, phản Chúa Giê-su.  

     Thần học đúng nghĩa phải điều nghiên phân tích, luận giải, tổng hợp quan điểm bao quát tất cả các đạo giáo chân chính trên thế giới. Các linh mục đều có học Thần học, tất phải biết rõ sự gian trá của Thánh Kinh, nhưng họ ngậm miệng hến, vì sợ bị rút phép thông công, thì mất miếng ăn chỗ ở, họ không phải là những người đáng kính mà đáng khinh vô cùng.  

     Giáo hội Vatican gian trá lập môn thần học giáo lý, trên thực tế họ lộng ngôn, vì đây chỉ là nhồi sọ, học theo chỉ thị sắt máu của kinh Cựu Ước man rợ để tạo ra một lũ cuồng tín, càng học càng đần.

                     Giáo hội đã cố tình giữ các con chiên

                                                    ở trong tình trạng cuồng tín để trục lợi.

 

      Tôi khám phá ra kỹ thuật khai thác đạo giáo của Giáo hội Vatican rất tinh vi:  

1) Giáo hội lợi dụng tình thương bác ái của Chúa Giê-su để chinh phục lòng người, rồi

2) xử dụng những biện pháp sắt máu của Giê-hô-va để áp đảo con chiên,

3) xử dụng sự cuồng tín của con chiên để sai họ đi bách hại tất cả những người ngoại đạo và tất cả những dân tộc khác khi Giáo hội cổ võ "Thánh chiến".  Điển hình là con chiên Phan Quang Đông Thẩm Định Vụ Án Phan Quang Đông  

    Mưu gian nầy đã được bành trướng cả ngàn năm nay. Giáo hội Vatican thành công phi thường: Xác nạn nhân chất chồng như núi. Có ít nhất là một triệu người Việt nam trong số những nạn nhân của Giáo hội. Cho nên

Giáo hội Vatican là tội đồ của Nhân loại và của Chúa Giê-su. 

     Giáo hội đã xin lỗi, nhưng những nạn nhân không thể tha lỗi

     vì Giáo hội gian trá vẫn còn lưu trữ Cựu Ước sắt máu man rợ

     mầm mống của những tội ác đẫm máu nầy.

 

Nhân dân Việt nam không thể chấp nhận cho họ xin lỗi, vì họ như một hung thủ ngỏ lời xin lỗi gia đình nạn nhân, trong lúc nó vẫn lăm lăm con dao găm giấu trong áo, Giáo hội gian trá vẫn trân quí Kinh Cựu Ước lươn lẹo sắt máu là Giáo hội còn manh nha nuôi chủ đích chém giết khi nào thuận tiện.

2012 - Bản Mặt Tử Thần

 

Như vậy Giáo hội vẫn lươn lẹo gian trá, Giáo hội không thể nào xứng đáng là môn đồ của Đức Giê-su vị tha bác ái.

Giáo hội Vatican độc ác, bất xứng, phải trả lại sự thờ phượng trang nghiêm Đức Giê-su cho những người xứng đáng vang danh Ngài. 

Khi trước tôi còn chút hy vọng mong manh rằng họ vì danh dự con chiên, vì tiền đồ dân tộc vì đạo pháp anh minh mà Giáo hội sẽ tu sửa Thánh Kinh sao cho đúng với tinh thần vị tha bác ái tối thượng của Đức Chúa Giê-su.

Rất tiếc khi bị tôi thách thức đấu lý về Thánh Kinh, họ trốn biệt, bây giờ những người cuồng tín đó chỉ biết bịt tai che mắt ngậm miệng ăn tiền. 

     Thử hỏi ngày nay ai còn tin người đàn bà được làm từ cái xương sườn?

ai còn tin Chúa đòi ăn buổi sáng một con cừu, lúc hoàng hôn một con cừu?

ai còn tin đàn bà mỗi tháng vừa hết kinh nguyệt vẫn nhơ nhuốc, phải đem 2 con bồ câu cúng vào đền thờ Chúa để được trong sạch hóa? ....     

Tôi có đi dự những buổi lễ ở nhà thờ, tôi thấy ông "cha" chủ lễ uống chút rượu đỏ, nhắm tí bánh trắng tròn. Họ cho rằng rượu đỏ là máu của Chúa, còn bánh mì là xương thịt của Chúa! Trời đất quỉ thần ơi! sao ghê tởm quá vậy, quá thấp hèn, quá dã man, quá thô bỉ, quá vật chất, quá khốn nạn, cái quan niệm về Chúa của Giáo hội Công giáo không cao hơn ngọn cỏ.

Tại sao phải ăn thịt, phải uống máu Chúa, dù chỉ là tượng trương thôi?

Chỉ riêng cái quan niệm như vậy là đê tiện rồi.

Vì Chúa là cái gì cao cả, là tâm linh, là ánh sáng siêu thoát, là dũng lực tinh thần, là bao la cao xa vời vợi.

     Còn quan niệm máu, bánh mì, xịt tinh trùng, kinh nguyệt đàn bà ... là bắt nguồn từ Do Thái giáo với con QUỈ du côn Giê-hô-va, nó đê tiện và thấp hèn. 

     Tại Montréal giáo hội không còn dám bày bán Thánh Kinh tiếng Việt nữa vì sợ con chiên khám phá ra sự thật; tội phạm của họ gia tăng thập bội vì họ vẫn muốn lưu giữ con chiên trong sự cuồng tín u tối để trục lợi. Các giáo phẩm đã nhồi sọ con chiên, cố tình ghim vào đầu họ những niềm tin tuyệt đối ở kinh Cựu ước, nếu có con chiên nào phản đối sự sai lầm của Giáo hội thì bị hăm dọa rút phép thông công, tức là đuổi ra khỏi đạo, nguyền rủa họ thậm tệ, hăm dọa là sẽ chết xuống địa ngục. Nhưng Giáo hội quên rằng con chiên không thể mãi mãi chịu đựng sự khinh bỉ của những người ngoại đạo do Giáo hội làm nẩy sinh, nhúng chàm danh dự của giáo dân trong cuồng tín u mê phản Chúa Giê-su. 

     Giáo hội Vatican muối mặt đi vay mượn 750 triệu mỹ kim của gia đình Corleone chúa trùm Mafia. Như vậy họ có tư cách gì để răn dạy con chiên?  

     Giáo hội Vatican không có trung lập hay làm ra vẻ trung lập, mà họ chưa bao giờ có một lời, một cử chỉ thân thiện với đệ Nhất hay đệ Nhị Cộng hòa Việt nam, mà chỉ tâng bốc lũ Việt cộng sát nhân, chỉ làm lợi cho Việt cộng.  

     Tàn nhẫn hơn hết, Giáo hội Vatican gian trá tiếp tay với CIA chính thức đánh bóng cho Việt cộng, cổ võ cho Việt cộng đánh chiếm Miền Nam, đâm dao sau lưng những con chiên Công giáo bằng những hành động cụ thể như Giáo hoàng Paul VI tiếp kiến ngoại trưởng của bọn Miền Bắc xâm lăng là Xuân Thủy, và "ngoại trưởng" tép riu của cái trò hề MTGPMN là Nguyễn thị Bình, nhưng từ chối, lời cầu xin tiếp kiến của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu của Miền Nam như một quốc trưởng. Có phải vì ông Thiệu tham nhũng mà Tòa thánh viện cớ để không tiếp ông như quốc trưởng, thế tại sao Tòa thánh đón rước với nghi lễ đàng hoàng bọn sát nhân Miền Bắc và bọn bù nhìn Mặt trận GPMN hung thủ trong việc chôn sống 5000 người ở Huế hồi tết Mậu Thân? Giáo hội Vatican còn tàn ác khi chỉ bổ nhiệm hồng y ở Miền Bắc như các hồng y Trịnh văn Căn và Trịnh như Khuê, còn Miền Nam có nhiều giáo dân hơn mà trong suốt cuộc chiến chỉ có đến chức tổng giám mục, cho nên khi nào muốn liên lạc với Tòa Thánh thì phải thông qua vị hồng y của Pháp ở Paris. Đó là những lý do tại sao người Công giáo Miền Nam sáng suốt, nạn nhân của những sự tàn ác của cộng sản, phải từ bỏ bọn Giáo hội Vatican tay sai đê tiện của CIA, vì CIA là đồng lõa của Việt cộng. 

     Giáo hội Vatican luôn luôn câm miệng hến đối với những tội ác của Việt Cộng. Giáo hội nói là Giáo hội hành động mà không tuyên bố vì hãy xem kết quả sự can thiệp ở Ba-lan thì rõ do Ba-lan sụp đổ kéo theo cả khối Liên-xô cũng tan theo. Điều nầy là ngụy biện vì công dân Karol Jozef Wojtyla tức giáo hoàng Phao Lồ đệ Nhị có tuyên bố sẽ về Ba-lan tranh đấu như một công dân, chứ ông không có im lặng, ông cũng không lợi dụng chức vị giáo hoàng để tranh đấu cho xứ sở ông. Ba-lan sụp đổ vì tổ chức công nhân Solidarite quá mạnh mà Nga-sô đang sa lầy tại A-phú-hãn không dám đem quân càn quét như đã làm tại Budapest và tại Prague. Hơn nữa Nga-xô sụp đổ không phải vì sợ giáo hội Vatican, vì Giáo hội đã có từ hơn ngàn năm rồi mà có làm gì được đâu, nhưng như tôi đã nói Nga-sô tan nát vì sa lầy ở A-phú-hãn và Nga-sô chủ trương bần cùng hóa dân chúng, áp đảo toàn thể dân chúng vào thiếu thốn mọi bề, phải sắp hàng cả ngày, không sản xuất, không lợi tức, thì đất nước phải kiệt quệ, cũng như một tên ở dơ thì tất nhiên phải bị bịnh kiết lỵ mà chết thế thôi. 

Thiên Chúa (không phải Giê-hô-va) đáng kính nhưng Giáo hội Công giáo Vatican đáng khinh. 

Đây là cuộc Thánh Chiến Vĩ Đại để tận diệt cơ quan lươn lẹo đểu cán Giáo Hội Công Giáo Vatican.    

Thiên Chúa đáng kính nhưng Giáo hội Công giáo Vatican đáng khinh, vì

     Bất cứ tổ chức hay đạo giáo nào chủ mưu giết người, hại người Việt Nam là tôi có quyền đánh cho tàn mạt, cho đến khi phải cải tà qui chánh, phải ăn năn hối cải, phải khẩu phục tâm phục.

      Thực dân Pháp hợp tác với Công giáo dùng vũ lực đánh vào Việt nam để mở đường đô hộ, nhồi sọ giáo lý sắt máu bằng viên thuốc cực độc Giê-hô-va.

Lời thề của các tu sĩ Dòng Tên trước Giáo Hoàng

Nhưng nhân dân ta sau một thời  gian bị trị, đã phế thải và bài tiết hết chất độc kinh Cựu Ước, đã đãi lọc cái tinh anh của đạo giáo nầy để có được viên thuốc đại bổ đó là:

 

Tình thương bác ái vô biên của Chúa Giê-su,

nguyên lý bao quát đại tổng thể của

nhân sinh quan luận lý và tự giác.

 

 

      Một sự kiện không thể chối cãi: Nhiều trường học, nhiều cơ quan từ thiện trong tinh thần trong sáng ấy đã tích cực đóng góp vào sự xây dựng xã hội Việt Nam tươi đẹp trước khi bị Việt cộng đánh chiếm. 

     Đức tin của người Công giáo và Tin Lành nơi Chúa Giê-su là vô cùng sáng suốt, chỉ có kinh Cựu Ước và những ngụy ngôn làm vẩn đục niềm tin và danh dự của Thiên Chúa. Thật tội nghiệp, một số người Công giáo cho tôi biết suốt đời nghe giảng ở nhà thờ, chưa hề được đọc Kinh cho nên họ không hay biết gì.

     Người Tin Lành và Công giáo Việt nam là những con chiên thuận thành của Đức Giê-su, họ là những công dân rường cột của nước nhà, vừa làm rạng danh Thiên Chúa vừa làm kim chỉ nam cho con cháu mai sau. Họ đã tô đậm nét vàng son cuộc chiến chống giặc Cộng vừa qua 1955-1975 thật hào hùng oanh liệt. Nhân dân Việt nam cảm phục và nhìn nhận: người Công giáo và Tin lành đã đóng góp tích cực cùng với toàn dân vào sự tồn tại của Miền Nam Tự do một cách quyết liệt và quyết định, ấy là nhờ những người theo đạo mặc khải tình thương của Chúa Giê-su, họ tin như sắt như đá vào căn bản bác ái nhân sinh cho nên họ cương quyết diệt trừ sự gian ác tật nguyền của Giặc Cờ Đỏ vô nhân đạo.  

     Cũng vì lẽ đó Do Thái và Giặc Cờ Đỏ không thể dung thứ những người Công giáo và Tin Lành chân chính.  

                         Lịch sử chứng minh lời tôi nói. 

 

BÙI NHƯ HÙNG

1999

buinhuhung@hotmail.com

 
 

  Tang chứng:

 Ba Mươi Quan Tiền của Sự Thật

 

 

 

 
Do Thái Giáo Sắt Máu,
phần 1   Jehovah

 

 

 

 
Khuynh hướng phải đem nhà thờ ra bán đấu giá,
số đông con chiên bỏ đạo như hiện nay tại Bắc Mỹ,
sẽ khiến Giáo Hội Vatican đi vào khánh kiệt sụp đổ.

 

 

 


Thanh Chien

 

"Con Người tạo ra Chúa theo hình ảnh của mình,

theo hình ảnh con người mà Chúa được tạo ra"

BNH

 

  Giê-su không phải là CHÚA CON

Đây chính là KHÁM PHÁ VĨ ĐẠI NHẤT

về tâm linh của lịch sử nhân loại

 


KHỞI ĐẦU

 

Tuyên Ngôn về Thánh Kinh

 

 

                                          
 
LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO
 ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN
 

             

   Phần   1  2  3  4  5  6  7  8
LỜI NÓI ĐẦU       
1. ÂM MƯU XÂM NHẬP VNCH 4.

CHẠY  LÀNG  

  1.1.   NHỮNG ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH 5. ÂM MƯU MẠ LỴ DÂN TỘC TA
  1.2.   ÂM MƯU GIẾT TỔNG THỔNG DIỆM 6. CUỘC CHIẾN VIỆT NAM VẪN CHƯA CHẤM DỨT  
  1.3.   TRẬN ẤP BẮC   6.1. QUỐC NỘI VẪN QUẬT CƯỜNG  
  1.4.   KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO 63       6.2. 1982 CIA ÐÁNH BẠI PHỤC QUỐC HẢI  NGOẠ
  1.5.   TUYÊN TRUYỀN ĐEN     6.3. CIA TÀN HẠI  NGƯỜI QUỐC GIA HẢI NGOẠI  
2.

KHÔNG CHO VNCH TỰ VỆ TƯ TÚC, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG

7. ÐÁNH DT GIAN TÀ LÀ NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG  
  2.1.   PHÁ QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC

KẾT LUẬN  

  2.2.   TIÊU DIỆT TIỀM NĂNG TỰ VỆ       
  2.3.   TIÊU DIỆT CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ

CHÚTHÍCH    phần  1 2  3

  2.4.   CÔ LẬP CHÍNH QUYỀN  
3.

ÂM MƯU BÁN ĐỨNG VNCH

     
  3.1.   MỤC ĐÍCH Buộc tội Chính phủ Hoa kỳ
  3.2.   QUÂN MỸ ĐÁNH KHÔNG ĐƯỢC THẮNG  
  3.3.   TỔ CHỨC PHẢN CHIẾN       
  3.4.   THÔNG ĐỒNG VỚI GIẶC CỘNG   PHỤ BẢN
    3.4.1.Chứa chấp và trực tiếp giúp đỡ giặc Cộng khủng bố
    3.4.2.Bán vũ khí cho Việt cộng      1 Bà thủ tướng đóng phim sex  
    3.4.3.Mặt trận thông tin     2 Monica Lewinsky  
  3.5.   TẾT MẬU THÂN     3 Giết 14 cô gái trường Polytechnique  
  3.6.   HIỆP ĐỊNH PARIS 1973     4 Mafia Do thái giết tổng thống Kennedy  
  3.7.   THÔNG CÁO CHUNG MỸ BẮC VIỆT      5 Tổng thống Bush (cha) bị lừa
  3.8.   TRIỆT HẠ TỔNG THỐNG NIXON       6 Henry Kissinger  
  3.9.   TRIỆT HẠ TỪNG NGƯỜI QUỐC GIA     7 So sánh TT N.Đ. Diệm với ĐT D.V. Minh
  3.10. XỬ DỤNG VIỆT GIAN VÀ TÀU PHÙ      8 So sánh TT N.Đ. Diệm với CT H.C. Minh  
  3.11. CHỐNG ĐỐI BÙNG LÊN     9 Do thái giáo  phần  1   phần 2  
  3.12. VÂY CHẶT ĐỂ ĐÁNH GỤC VNCH     10 CIA giết 189 người Mỹ tại Lockerbie  
  3.13. ĐÁNH CAO NGUYÊN     11 World Trade Center
  3.14. LỪA GẠT QUỐC HỘI HOA KỲ     12 Nguyễn Chí Thiện thật và giả
  3.15. KHÔNG TIẾP TẾ QUÂN ĐỘI VNCH       
  3.16. LÒNG ĐƯỜNG XA LỘ BIÊN HÒA      
  3.17. CẮT VIỆN TRỢ Cước chú: Mọi sự trích dịch in một phần hay toàn thể bản ĐẠI CÁO TRẠNG nầy đều tự do, miễn là  trung thực và có ghi rõ xuất xứ.
  3.18. TRIỆT TIÊU MỌI CỨU TINH  
           

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

CHÂN THÀNH   CẢM TẠ

           

   

Trở lại trang đầu ĐẠI CÁO TRẠNG
Trở lại trang nhà BÙI NHƯ HÙNG Homepage

 

 

 

 

 

 

 

   

Nhà xuất bản

PRESTIGE EDITION

ISBN 2-9805220-5-8

3rd edition 2001

Sách và cước phí

15 mỹ kim

BUI NHU HUNG 

buinhuhung@hotmail.com

  

 

ÐẠI CÁO TRẠNG  in năm 1999 là quyển sách đầu tiên

chính thức  vinh danh  Tổng Thống  NGÔ  ĐÌNH  DIỆM

1

phát hành qui mô trên toàn thế giới

2

 

nêu cao chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, mà danh dự đã bị CIA Do Thái chà đạp để chứng tỏ họ "bỏ rơi" Miền Nam là đúng

3

buộc tội đích danh quốc gia Hoa Kỳ và CIA  trong chủ mưu bán Miền Nam để trao đổi lấy Ai Cập

4

đánh bại những tài liệu xuyên tạc gian trá vu cáo Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa

5 vạch trần tội ác dã man giết người của CIA trên thế giới
6 vạch trần tội ác của Do Thái tại Bắc Mỹ
7 chính thức phủ định tính cách chiếm hữu Đấng Tạo Hóa của tổ chức Do Thái giáo của Lê-vi
  chứng minh Đức Giê-su không phải là Chúa Con

8

duy nhất được bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong thẩm định giá trị tuyệt đối trước Lịch sử.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage